Obchodní podmínky

 1. Úvodní ustanovení 
     1.1 Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu  dle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. § 1837 ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník nebo NOZ), jejímž předmětem je internetový prodej hudebních nástrojů,kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek www.vyrobahudebnichnastroju.cz vyplněním a odesláním objednávky. 

        1.2 Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti po potvrzení přijaté objednávky (tj. vzájemné odsouhlasení ze strany kupujícího a prodávajícího)   telefonickou či mailovou formou.

       1.3 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících a prodávajícího, kterým je podnikající fyzická osoba:

Rostislav Žďárský, 
Nad Doly 2135 , 73541 Petřvald, tel. 775337026,  IČO 75572711, mail : rosta.z@email.cz

V otázkách neupravených kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami se tento vztah řídí občanským zákoníkem a právními předpisy na ochranu spotřebitele.

            I.4 Předmětem koupě jsou ručně vyráběné tradiční lidové hudební nástroje. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice. 

 1. Objednávka
  1 Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese www.vyrobahudebnichnastroju.cz

Popis zboží : tradiční lidové píšťaly v různých obdobách a laděních.

             
 Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického ( kontaktního) formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky www.vyrobahudebnichnastroju.cz.Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce http://vyrobahudebnichnastroju.cz/obchodni-podminky/ , a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky. 

 1. Kupní cena, daňový doklad 

3.1 Po objednání zboží na webové adrese www.vyrobahudebnichnastroju.cz vám bude zpětně zasláno potvrzení o přijetí objednávky. Prodávající není plátcem DPH, cena je tak konečná. Cena s DPH  dle platného ceníku uvedeného na stránkách http://vyrobahudebnichnastroju.cz/ceník/

3.2 Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad – fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení zboží.

 1. Způsob a forma platby
  1 Způsob platby: Dle stanovených podmínek , pakliže tomu nebylo předem po odsouhlasení oběma stranama jinak, na účet prodávajícího u Moneta Banky číslo 208653836/0600  v Kč.
 1. 2 Možnosti plateb:
    Bankovním převodem na korunový účet prodávající u Moneta Banky číslo 208653836/0600 v Kč.

  3.3 Forma platby: Platba je možná pouze jednorázově, platba na splátky není možná.

.

Postup získání zboží:

 1. Objednejte si zboží ( hudební nástroj), o který máte zájem.
 2. Vyplňte kontaktní údaje pro zaslání – přesvědčte se hlavně o správnosti e-mailové adresy.
 3. Odsouhlaste tyto Obchodní podmínky.
 4. Odešlete objednávku pomocí tlačítka Potvrdit.
 5. Vyčkejte na odpověď prodávajícího.
 6. Zaplaťte částku na bankovní účet, který dostanete e-mailem v potvrzení.
 7. Po přijetí vaší platby vám bude zboží zasláno na vámi uvedenou doručovací adresu nejpozději do tří týdnů.
 1. Odpovědnost 
  1 Odpovědnost za obsah webu: Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. 
 2. Ochrana údajů

   Dle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. § 1837 nemáte u digitálního obsahu právo na odstoupení od smlouvy.

 • 1837 Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy

 1. l) před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

               Potvrzením těchto Obchodních podmínek s nimi souhlasíte.

Zároveň se zavazujete plně respektovat autorství získaných materiálů v souladu s Autorským zákonem č. 121/2000 Sb., a souhlasíte s tím, že je nebudete dál šířit a postupovat třetím osobám.

 

5.1 Prohlášení prodávajícího: Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v přihlášce, jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím. 

 

            5.2 Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám. 

            5.3 Na požádání Vám podle možnosti obratem a písemně oznámíme, zda a jaké osobní údaje máme o Vás zaznamenané. Pokud by navzdory našim snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravíme. 

             5.4 Celé znění Ochrany osobních údajů najdete na této adrese: www.vyrobahudebnichnastroju.cz   

   6 . Závěrečná ustanovení 

          6.1 Údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

 1. a) Mimosoudní řešení sporů zejm. prostřednictvím mediace či arbitráže (rozhodčího řízení); řešení sporů uvedeným způsobem je založeno na dobrovolné účasti obou stran, objektivitě a nestrannosti řízení.
 2. b) Dozorovým a kontrolním orgánem státní správy je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce kontroluje a dozoruje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na vnitřním trhu, poskytující spotřebitelský úvěr nebo provozující tržiště (tržnice), pokud podle zvláštních právních předpisů nevykonává tento dozor jiný správní úřad (bližší informace jsou uvedeny v zákoně č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci).  
    
  2 Účinnost     
     c) Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2017. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových http://vyrobahudebnichnastroju.cz ,  popřípadě dalšími informačními kanály, zpravidla emailem. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách  http://vyrobahudebnichnastroju.cz/obchodni-podminky/ a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktualní verzí obchodních podmínek.